Wzór wykazu inwentarza

Do pobrania:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 września 2015 r. (poz. 1537)

WZÓR WYKAZU INWENTARZA

 

 POUCZENIE

  1. Druk należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie z  posiadaną wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
  2. W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu inwentarza, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnionej rubryki. Pod podaną do formularza treścią należy złożyć podpis.
  3. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.
1. Sąd, do którego składany jest wykaz inwentarza

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

 

 

2. Dane składającego/składających wykaz inwentarza
2.1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
 

 

2.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer we właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany
 

 

2.3. Adres składającego / składających wykaz inwentarza
 

 

3. Dane spadkodawcy
3.1. Imię i nazwisko oraz chwila otwarcia spadku – data śmierci spadkodawcy
 

 

3.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jeżeli został nadany spadkodawcy
 

 

3.3. Ostatni adres spadkodawcy
 

 

4. Dane dotyczące przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych (zwięzły opis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych), z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku
   

 

  

 

5. Dane dotyczące długów spadkowych oraz ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku
 

 

 

 

6. Miejscowość i data
7. Podpis   składającego  wykaz inwentarza