Czy zmiany przepisów prawa spadkowego wprowadzone 17 października 2015 poprawiają sytuację spadkobierców, którzy odziedziczyli długi na mocy starej ustawy? Czy w związku ze zmianą przepisów osoby, które odziedziczyły długi mogą skorzystać z ochrony nowej ustawy? Czy przyjęcie spadku wprost oznacza kłopoty?

Jeśli przed 17 października 2015 roku przyjąłeś spadek wprost i okazało się, że odziedziczyłeś długi, niestety nowe przepisy wprowadzone po tej dacie cię nie chronią. Będziesz musiał spłacać odziedziczone długi. „Prawo nie działa wstecz” i zasada ta obowiązuje również w tym przypadku. Nowe przepisy ustawy kodeksu cywilnego obowiązują tylko dla przypadków rozstrzyganych po zmianie prawa. Dotyczą tylko spraw, które rozpoczynają się po 17 października 2015 r.

Nowelizacja mówi o tym wprost:

„przepisów ustawy zmienianej (…), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Dodatkowo w postępowaniach w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, w tym postępowań mających na celu wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jeśli stare sprawy zostałyby również objęte nowymi regułami, pogorszyłoby to w nieuprawniony sposób sytuację wierzycieli, którzy zgodnie z prawem egzekwują swoje należności na bazie poprzednich przepisów.