Czy zmienia się krąg osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym?

Słyszałem, że zmiany w prawie spadkowym są bardzo znaczące. Czy to oznacza, że zmieniają się też zasady dotyczące tego, kto dziedziczy spadek?

Nie. Ani nowelizacja z sierpnia, ani z października nie zmieniły kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. Unijne rozporządzenie nie dokonuje harmonizacji materialnego prawa spadkowego, to znaczy nie określa w szczególności, jakie są podstawy dziedziczenia, jakie są podstawy dziedziczenia, jakie osoby w jakiej kolejności i w jakich częściach dziedziczą po zmarłym. Analogicznie nie zmienia tego nowelizacja kodeksu cywilnego. Bez zmian pozostają też zasady odpowiedzialności za długi spadkowe przy prostym przyjęciu spadku oraz przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (przy założeniu, że nie został sporządzony wykaz inwentarza bądź został sporządzony prawidłowo).

Podstawa prawna: art. 922-940 ustawy z kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami)